عوامل موثر بر دقت ریخته گری های تولید شده توسط ریخته گری سرمایه گذاری

2024-01-24

عوامل متعددی می تواند بر دقت ریخته گری های تولید شده توسطریخته گری سرمایه گذاریکه شامل:


قالب گیری تزریقی موم: قالب گیری تزریقی موم فرآیندی حیاتی برای ایجاد شکل دلخواه ریخته گری است. فرآیند قالب گیری تزریقی مناسب باید یک الگوی مومی با دقت ابعادی دقیق مورد نیاز برای ریخته گری نهایی ایجاد کند. اگر الگوی موم نادرست باشد، در ریخته گری نهایی مشکل ایجاد می کند.


ساختمان پوسته: فرآیند ساخت پوسته بسیار مهم است زیرا قالبی را ایجاد می کند که فلز را نگه می دارد که ریخته گری تمام شده را تشکیل می دهد. لازم است اطمینان حاصل شود که ضخامت پوسته، پوشش و ویژگی‌های سطحی قالب در سطح بهینه و عاری از ترک یا ایراد قرار می‌گیرد.


دمای ریخته گری: حفظ دمای ریخته گری صحیح آلیاژهای فلزی مورد استفاده را تضمین می کندریخته گری سرمایه گذاریبه اندازه کافی مایع باقی می ماند و آن فلز به طور دقیق در سراسر حفره قالب توزیع می شود.


فرآیند ریختن: ریختن فلز مذاب در قالب باید با دقت انجام شود تا ریخته گری با دقت بالا تولید شود. اگر با دقت انجام نشود، می‌تواند منجر به عیوب دیگری مانند ناهماهنگی هسته، تغییر ضخامت دیوار و موارد دیگر شود.


فرآیند خنک سازی: قالب ریخته گری باید به طور پیوسته پس از فرآیند ریخته گری خنک شود. این کار باید با سرعت مناسب انجام شود تا هرگونه تنش پسماند که می تواند منجر به تغییر شکل ریخته گری یا تاب برداشتن شود به حداقل برسد.


پردازش پس از ریخته‌گری: پردازش پس از ریخته‌گری مانند برش، آسیاب و پرداخت ریخته‌گری برای دستیابی به ابعاد نهایی ممکن است منجر به تغییرات ابعادی شود، اگر با دقت انجام نشود. در صورتی که فرآیند به خوبی کنترل نشود، ممکن است پرداخت سطح ریخته گری نیز به خطر بیفتد.


به طور کلی،ریخته گری سرمایه گذارینیاز به کنترل دقیق، پایبندی و دقت در هر مرحله تولید برای تولید ریخته گری با دقت بالا. ریخته‌گری‌های ریخته‌گری سرمایه‌گذاری باید بهترین کنترل فرآیند کلی را با استفاده از تجهیزات مدرن، فناوری و تضمین کیفیت ارائه دهند تا مشخصات باکیفیت را حفظ کنند که ریخته‌گری با دقت بالا را تسهیل می‌کند.




We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy